Thumbnail of post image 100

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

今回は「的」の使い方について説明します。 「的」は弓矢などの「的(まと)」の他、「○○的」 ...

果物

Thực phẩm

Ở Nhật có nhiều thể loại hoa quả, bơi vì có 4 ...

Thumbnail of post image 017

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Người Nhật hiện đại thường sử dụng "ハブる". “ハブ ...

Thumbnail of post image 170

Nói chuyện bằng tiếng Nhật

イタい(itai) này là cái gì đau? イタ là Katakana,  ...