Cách sử dụng と(to) và や(ya)

04/02/2019Nói chuyện bằng tiếng Nhật

Hôm nay tôi sẽ giải thích về sự khác nhau giữa từ や và từ と.

Vui lòng subscribe

日本には、雪の少ない県があります。宮崎県や静岡県です。

  • AやB
  • AとB

Dịch ví dụ trên sang tiếng Việt sẽ là :

“Ở Nhật Bản, có những tỉnh ít tuyết rơi. Chẳng hạn như tỉnh Miyazaki hay tỉnh Shizuoka”

Khi sử dụng từ や thì các danh từ được nêu ra là Miyazaki và Shizuoka chỉ là ví dụ, người nghe sẽ hình dung được còn nhiều tỉnh khác nữa.

Ngoài ra, bằng việc thêm từ など vào sẽ làm cho câu văn có tính ví dụ rõ ràng hơn.

「宮崎県や静岡県などです」

日本には、雪の少ない県があります。宮崎県と静岡県です。

Dịch ví dụ trên sang tiếng Việt sẽ là :

“Ở Nhật Bản, có các tỉnh ít tuyết rơi. Đó là tỉnh Miyazaki và Shizuoka”

Khi sử dụng từ と thì người nghe chỉ tưởng tượng được ngoài 2 tỉnh trên thì không còn tỉnh nào khác ở Nhật Bản ít tuyết. Từ と và từ など không đi chung với nhau trong 1 câu

Tóm lại, thông thường không nói “宮崎県と静岡県など”. Tuy nhiên, trong mạch văn, nếu 2 tỉnh này là một cặp chủ ngữ thì có thể dùng など chung trong cùng một câu được.

Ví dụ như : 日本には隣り合っている県があります。宮崎県と大分県などです。

日本には、雪の少ない県があります。例えば、宮崎県と静岡県です。

Dịch ví dụ trên sang tiếng Việt sẽ là :

“Ở Nhật Bản, có các tỉnh ít tuyết ví dụ như Miyazaki và Shizuoka.”

Dùng có dùng từ と trong câu nhưng vì có bổ sung bằng từ 例えば nên có thể hiểu 2 tỉnh được nêu ra như ví dụ đó chỉ là một trong nhiều tỉnh ít tuyết ở Nhật Bản.